Contol Soal CPNS - Tes Wawasan Kebangsaan dan Pembahasanya (Part 2)

Advertisement

Advertisement
Akizaku.com - Contoh Latihan Soal CPNS Tes Wawasan Kebangsaan Part 2 dan juga jawabannya bahkan ada Pembahasan lebih lanjut nanti saya tambahkan. (Jumlah Soal: 13).

Contol Soal CPNS - Tes Wawasan Kebangsaan (Part 2)

1. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai?
 • A. Sumber dari segala sumber hukum.
 • B. Hukum tertinggi di Indonesia.
 • C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia.
 • D. Setingkat dengan UUD 1945.
 • E. Hukum tidak tertulis tertinggi di Indonesia.


2. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan:
 • A. Pandangan hidup.
 • B. Falsafah dan dasar negara.
 • C. Sumber hukum.
 • D. Semua benar.
 • E. Semua salah.


3. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam
 • A. Pidato Bung Karno.
 • B. Proklamasi 17 Agustus 1945.
 • C. Pembukaan UUD 1945.
 • D. Piagam Jakarta.
 • E. Kitab Sutasoma.


4. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai
 • A. Dasar negara.
 • B. Dasar kenegaraan.
 • C. Dasar beragama.
 • D. Dasar ketatanegaraan.
 • E. Dasar perjuangan bangsa.


5. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan pada :
 • A. TAP MPR RI No.II/MPR/1978.
 • B. INPRES No.12 Tahun 1968.
 • C. UU No.5 Tahun 1985.
 • D. TAP MPR No.I/MPR/1983.
 • E. UUD 1945.


6. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu:
 • A. Sila kedua.
 • B. Sila ketiga.
 • C. Sila keempat.
 • D. Sila kelima.
 • E. Sila pertama.


7. Berapa kali UUD 1945 di-amandemen…
 • A. 1 kali.
 • B. 2 kali.
 • C. 3 kali.
 • D. 4 kali.
 • E. 5 kali.


8. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali di-amandemen…
 • A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21.
 • B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22.
 • C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23.
 • D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 24.
 • E. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21 dan 24.


9. Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen…
 • A. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35.
 • B. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36.
 • C. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37.
 • D. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38.
 • E. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 35, dan 36.


10. Pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali diamandemen…
 • A. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24.
 • B. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25.
 • C. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 26.
 • D. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 27.
 • E. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 24, dan 25.


11. Kapan amandemen pertama dilakukan…
 • A. 19 Oktober 1999.
 • B. 19 Oktober 2000.
 • C. 19 Oktober 2001.
 • D. 19 Oktober 1998.
 • E. 19 Oktober 2002.


12. Kapan amandemen kedua dilakukan…
 • A. 18 Agustus 2000.
 • B. 18 Agustus 2001.
 • C. 18 Agustus 2002.
 • D. 18 Agustus 2003.
 • E. 17 Agustus 2001.


13. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti………….
 • A. Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapa saja dan dimana saja.
 • B. Setiap agama memiliki tujuan dan cara ibadah yang sama kepada Tuhan.
 • C. Tersedianya tempat beribadah bagi semua umat beragama dan berdekatan.
 • D. Setiap orang boleh berganti dan berpindah agama setiap saat, bila dikehendaki.
 • E. Setiap orang boleh melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Baca juga:

Artikel Utama: Kisi-kisi Soal CPNS 2018 (Terbaru).

Kunci Jawaban

NO JAWABAN NO JAWABAN
1 A 8 A
2 D 9 B
3 C 10 A
4 A 11 A
5 B 12 A
6 A 13 E
7 D